News

Regulatory News / Latest Report

Allegro Pay sp. z o.o. podpisuje Term sheet z Aion Bank na uruchomienie usług w modelu Bank-as-a-Service

Grudzień 22, 2022

Raport bieżący nr 43/2022

 

Podstawa prawna: Art. 17 MAR - informacja poufna

 

Rada Dyrektorów Allegro.eu („Rada”) niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 r. Allegro Pay – spółka zależna Allegro.eu, podpisała Term sheet z Aion Bank SA / NV, instytucją kredytową utworzoną jako spółka akcyjna (société anonyme / naamloze vennootschap) zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w Brukseli, Belgia działającą poprzez oddział „Aion Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce" z siedzibą w Warszawie („AION”) oraz z Vodeno sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (“Vodeno”), spółką należącą wraz z AION do tej samej grupy kapitałowej, działającą w charakterze podwykonawcy AION i dostawcy usług IT i rozwiązań technicznych. Term sheet określa ogólne zasady przyszłej umowy o współpracy pomiędzy Allegro Pay, AION i Vodeno („Umowa”) w zakresie nowych produktów opartych na modelu Banking-as-a-Service („BaaS”) oraz wprowadza zmiany w zakresie bieżącej współpracy z AION na podstawie Umowy Sprzedaży Wierzytelności z dnia 11 października 2021 r., o której Allegro.eu informowało raportem bieżącym nr 12/2021.

Model BaaS umożliwi Allegro Pay uruchomienie nowych produktów i usług finansowych, które są zarezerwowane dla podmiotów posiadających licencję bankową (tj. konta oszczędnościowe i płatnicze). W Term sheet strony ustaliły, że Allegro Pay będzie działać jako dostawca usług outsourcingowych AION i świadczyć na rzecz AION wszelkie usługi informatyczne wymagane lub niezbędne do onboardingu klientów i zarządzania kontami poprzez platformę handlową Allegro, w tym przez aplikację mobilną. Współpraca z AION, jako dostawcą BaaS i posiadaczem licencji bankowej, ułatwi spełnienie wymogów regulacyjnych.

Term sheet jest wiążący i zawiera warunki współpracy, które zostaną szczegółowo określone w Umowie. W szczególności Strony uzgodniły, że będą współpracować w dobrej wierze w celu doprecyzowania szczegółowych funkcji usług, specyfikacji technicznych, wymagań handlowych, uzgodnień operacyjnych, regulacyjnych i prawnych, które należy wprowadzić w celu pomyślnej realizacji ich współpracy. Term sheet przewiduje, że produkty BaaS będą oferowane pod marką Allegro Pay (white label). Procesy i całe interakcje z klientami zostaną osadzone na platformie Allegro.

Allegro Pay i AION zamierzają zawrzeć Umowę do dnia 28 kwietnia 2023 r., o czym Allegro.eu poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Rada uważa BaaS za atrakcyjny sposób pozyskania możliwości dostarczania produktów i usług bankowych oraz stworzenia platformy do dalszej ekspansji Allegro Pay.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.