News

Regulatory News / Latest Report

Daty publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2023

January 10, 2023 0:00 EST

Raport bieżący nr 1/2023

Podstawa prawna: Art. 3 i 4 luksemburskiej ustawy o obowiązku przejrzystości z 11 stycznia 2008 r. (z późn. zm.) oraz art. 17 MAR

Tytuł: Daty publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2023

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) informuje o datach publikacji raportów okresowych w roku 2023:

(1) Raport roczny za rok 2022:
- Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r. - 30 marca 2023 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie),
- Skonsolidowany raport roczny za okresy 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022 r. - 30 marca 2023 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

(2) Skonsolidowany raport półroczny za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 r. - 28 września 2023 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

Spółka informuje, że w celu dostosowania harmonogramu raportowania do wymogów prawnych i praktyki spółek luksemburskich podjęła decyzję o zaprzestaniu dobrowolnej publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych obejmujących śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2023 roku oraz za okresy 3 i 9 miesięcy zakończone 30 września 2023 roku.

W odniesieniu do pierwszego i trzeciego kwartału kalendarzowego Spółka zamiast tego opublikuje wybrane historyczne skonsolidowane informacje finansowe (w formie raportu bieżącego) oraz aktualizację biznesową (w formie prezentacji i uzupełniającej informacji prasowej). Dokumenty te będą publicznie dostępne dla wszystkich inwestorów na stronie relacji inwestorskich Grupy pod adresem allegro.eu/investors. Dokumenty te zostaną opublikowane w następujący sposób:

  • dokumenty zawierające dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2023 roku – w dniu 25 maja 2023 roku;
  • dokumenty zawierające dane za okresy 3 i 9 miesięcy zakończone 30 września 2023 roku - w dniu 16 listopada 2023 roku.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z praktyką z lat ubiegłych nie będzie publikować osobnych skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku i II kwartał 2023 roku.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830