News

IPO

Ogłoszenie ostatecznej Ceny Ofertowej oraz liczby Akcji Oferowanych – komunikat prasowy

Wrzesień 29, 2020

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO  CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW  ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA LUB JAKIEGOKOLWIEK  INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA  LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁABY NARUSZENIE PRAWA.

Niniejsze ogłoszenie jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 ("Rozporządzenie  Prospektowe") oraz nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych lub zapisów na papiery wartościowe  w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na obszarze lub na obszar Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii  lub RPA.

Ani niniejsze ogłoszenie, ani żadne zawarte w nim informacje nie stanowią podstawy żadnej oferty lub  zobowiązania ani nie można na nich polegać w związku z żadną ofertą lub zobowiązaniem jakiekolwiek rodzaju  w żadnej jurysdykcji. Każda oferta nabycia akcji zgodnie z proponowaną ofertą ("Oferta") zostanie złożona, a  każdy inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną wyłącznie na podstawie informacji zawartych w  prospekcie ("Prospekt "), opublikowanym przez Allegro.eu, spółkę akcyjną (société anonyme) utworzoną i  istniejącą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą przy 4, rue Albert Borschette, L-1246  Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek (R.C.S.  Luxembourg) pod numerem B 214830 ("Spółka" lub "Emitent") w związku z dopuszczeniem jej akcji zwykłych  ("Akcje") do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Dopuszczenie do Obrotu") i  zatwierdzonym przez Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") w dniu 22 września 2020 r.,  oraz w suplemencie do prospektu opublikowanym przez Spółkę i zatwierdzonym przez CSSF w dniu 25 września  2020 r. (razem „Prospekt”). Kopie Prospektu oraz komunikatu o wyznaczeniu ceny opublikowanego przez  Spółkę dnia 29 września 2020 r. ("Komunikat o Cenie") są dostępne, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów  prawa dotyczących papierów wartościowych, na stronie internetowej Spółki www.allegro.eu/ipo.

Zatwierdzenia Prospektu przez CSSF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych  oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać  Prospekt oraz Komunikat o Cenie przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia  potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa  w Prospekcie oraz Komunikacie o Cenie.

Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Inwestowanie w Akcje wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym z  ryzykiem finansowym związanym między innymi ze spadkiem kursu Akcji lub ograniczeniem ich płynności.  Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się między innymi z koniecznością określenia przyszłego dochodu  oraz oceny ryzyka z nim związanego. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości  zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

logo

29 września 2020 r.

Komunikat prasowy

Allegro ogłasza ustalenie ceny akcji w pierwszej ofercie publicznej na 43 PLN za akcję  („Cena Ofertowa”)

 • Wynikająca z Ceny Ofertowej kapitalizacja rynkowa Spółki wyniesie 44 mld PLN; Oferta obejmuje emisję 23 255 814 nowych akcji („Nowe Akcje Sprzedawane”), z której Spółka  spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około 1,0 mld PLN, oraz sprzedaż 190 293 225 istniejących akcji („Istniejące Akcje Sprzedawane”, a razem z Nowymi Akcjami Sprzedawanymi  – „Akcje Sprzedawane”) przez dotychczasowych akcjonariuszy;
 • Akcje w wolnym obrocie (free float) na poziomie 20,9% bezpośrednio po Dopuszczeniu do  Obrotu (przed wykonaniem Opcji Dodatkowego Przydziału);
 • Przewidywany pierwszy dzień notowania i obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych  w Warszawie („GPW”) to 12 października 2020 r. („Dzień Rozpoczęcia Notowań”).

Allegro.eu (dalej: „Allegro”, a wraz ze spółkami zależnymi: „Grupa”) – platforma handlowa numer 1  i najbardziej rozpoznawalna marka e-commerce w Polsce, licząca ponad 12 mln aktywnych kupujących  i ponad 117 tys. sprzedawców na dzień 30 czerwca 2020 r. – ogłasza dziś ustalenie ceny akcji w pierwszej  ofercie publicznej akcji zwykłych Spółki („IPO” lub „Oferta”) na poziomie 43 PLN za akcję („Cena  Ofertowa”).

Odnosząc się do dzisiejszego wydarzenia, prezes zarządu Allegro François Nuyts stwierdził:

„To kolejne ważne wydarzenie w procesie wejścia Allegro na giełdę. Podczas spotkań z wieloma potencjalnymi  inwestorami otrzymaliśmy od nich niezwykle pozytywne opinie. W ciągu 20 lat ciągłego wzrostu i nieustannych  innowacji, przekształciliśmy się z lokalnego startupu w gracza e-commerce europejskiego formatu. Osiągnęliśmy  to dzięki skoncentrowaniu się na zapewnieniu jak najlepszych doświadczeń użytkownikom naszej platformy, by  uczynić Allegro najlepszym możliwym miejscem dla konsumentów do robienia zakupów, a dla sprzedawców do prowadzenia biznesu.

Siłą napędową dotychczasowego sukcesu jest nasz zaangażowany, innowacyjny i kreatywny zespół pracowników.  Chciałbym im podziękować za wszystko to, dzięki czemu doszliśmy do tego momentu. Przed nami kolejny etap rozwoju, już jako firmy notowanej na giełdzie, dlatego chciałbym powitać nowych inwestorów w gronie akcjonariuszy Allegro i podziękować im za ich dotychczasowe zaangażowanie.”

Podsumowanie Oferty

 • Cena Ofertowa została ustalona na 43 PLN za Akcję, a wynikająca z Ceny Ofertowej kapitalizacja  rynkowa Spółki wyniesie 44 mld PLN.
 • Ostateczna cena Akcji Oferowanych jest taka sama dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.
 • Oferta obejmuje emisję 23 255 814 Nowych Akcji Sprzedawanych, z której Spółka spodziewa się  pozyskać wpływy brutto w wysokości około 1,0 mld PLN, oraz sprzedaż 190 293 225 Istniejących Akcji  Sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
 • Ponadto, Permira VI Investment Platform Limited, Cidinan S.à r.l. i Mepinan S.à rl (razem  „Większościowi Akcjonariusze Sprzedający") przyznały firmie Morgan Stanley & Co. International  plc jako menedżerowi stabilizującemu („Menedżer Stabilizujący”) opcję dodatkowego przydziału („Opcja Dodatkowego Przydziału”) na zakup do 15% łącznej liczby Akcji Sprzedawanych („Akcje  Dodatkowego Przydziału”, a razem z Akcjami Sprzedawanymi "Akcje Oferowane"). Opcja  Dodatkowego Przydziału może zostać wykonana w okresie do 30 dni od dnia 12 października 2020 r.
 • Całkowita wartość Oferty wyniesie 10,6 mld PLN w przypadku pełnego wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału lub 9,2 mld PLN bez uwzględnienia Opcji Dodatkowego Przydziału.
 • Free float wyniesie 20,9% (przed wykonaniem Opcji Dodatkowego Przydziału).
 • Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie 9 342 771 Akcji Oferowanych. Inwestorom  instytucjonalnym przydzielonych zostanie 236 238 624 Akcje Oferowane.
 • Przewidywany pierwszy dzień obrotu akcjami na GPW to 12 października 2020 r. („Dzień Rozpoczęcia  Notowań”).
 • Każdy pracownik, który będzie zatrudniony przez Grupę (i nie będzie w okresie wypowiedzenia / nie  zgodził się na rozwiązanie stosunku pracy) w Dniu Rozpoczęcia Notowań i który nie posiada  jakichkolwiek akcji objętych w ramach historycznych uzgodnień inwestycyjnych, otrzyma jednorazową  premię w formie 233 Akcji o wartości około 10.000 PLN, do których uprawnienia nabędzie po 360  dniach od Dnia Rozpoczęcia Notowań.
 • Oczekiwane wpływy gotówkowe netto należne Spółce wynoszą około 900,5 mln PLN.
 • Grupa zamierza przeznaczyć oczekiwane wpływy netto z emisji Nowych Akcji Sprzedawanych, wraz z  kredytami w ramach nowej linii kredytowej, na spłatę istniejącego zadłużenia w celu poprawy dźwigni finansowej netto oraz na ogólne cele korporacyjne Grupy.
 • Po zakończeniu Oferty pozostałe Akcje posiadane przez Większościowych Akcjonariuszy  Sprzedających zostaną objęte umową zakazującą sprzedaży tych akcji (lock-up) przez okres 180 dni od  pierwszego dnia notowania akcji Spółki na GPW, z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowo stosowanych  wyjątków opisanych w Prospekcie. Ponadto Akcje będące w posiadaniu dyrektorów i członków wyższej  kadry kierowniczej Spółki oraz posiadaczy Akcji przyznanych w ramach wcześniejszych programów inwestycyjnych Grupy po przeprowadzeniu Oferty będą również objęte zakazem sprzedaży przez okres 360 dni od  pierwszego dnia notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z  zastrzeżeniem pewnych zwyczajowo stosowanych wyjątków opisanych w Prospekcie.
 • Goldman Sachs International i Morgan Stanley & Co. International plc działają jako globalni  koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu; Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe SA i  Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. działają jako  współprowadzący księgę popytu; Santander Bank Polska S.A i BM PKO BP działają jako  współprowadzący księgę popytu i współoferujący akcje w Polsce w związku z ofertą dla inwestorów  detalicznych; Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao, Crédit Agricole  Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG i Raiffeisen Centrobank AG działają jako  współzarządzający.
 • Lazard & Co., Limited („Lazard”) pełni funkcję Doradcy Finansowego Grupy.
 • Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące Oferty oraz dodatkowe informacje na jej temat znajdują się na stronie  www.allegro.eu/ipo

Prospekt 

Więcej informacji o Grupie i Ofercie można znaleźć w Prospekcie z dnia 22 września 2020 r. oraz w suplemencie  do Prospektu z dnia 25 września 2020 r. Prospekt jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej  Grupy (www.allegro.eu/ipo), stronie internetowej Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych  (www.bourse.lu) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących

(www.bm.pkobp.pl i www.santander.pl/inwestor).

O Allegro

Allegro jest platformą pierwszego wyboru dla polskich konsumentów, osiągającą wysoki wzrost przychodów,  rentowność i przepływy pieniężne przy dużej skali działalności. Grupa prowadzi wiodącą platformę handlową  typu marketplace w Polsce, jaką jest Allegro.pl, oraz wiodącą porównywarkę cenową w Polsce – Ceneo.pl.1Działalność operacyjna Grupy skierowana jest na rynek handlu detalicznego w Polsce, którego wielkość  szacowana jest na 621 mld PLN (136 mld EUR) w 2019 r. i prognozuje się, że wzrośnie ona do 724 mld PLN  (158 mld USD) do 2024 r. Wartość sprzedanych produktów („GMV”) na platformie Grupy stanowiła ok. 3% tego  rynku w 2019 r. Jako najbardziej rozpoznawalna marka e-commerce i największy podmiot prowadzący  działalność w branży handlu detalicznego artykułami niespożywczymi w Polsce pod względem GMV, Allegro.pl  jest również jednym z 10 największych portali e-commerce na świecie oraz należy do 100 największych portali  internetowych na świecie pod względem miesięcznej liczby wizyt.2

Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl  obejmuje następujące kategorie produktowe: elektronika, dom i ogród; sport i turystyka; produkty dla dzieci;  motoryzacja; moda i obuwie; zdrowie i uroda; kultura, rozrywka, kolekcje i sztuka; oraz supermarket. Platforma  Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w  formule biznes-klient i przyciąga średnio 20 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 63% mieszkańców  Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 76% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce. Na dzień 30 czerwca  2020 r., z platformy e-commerce Grupy korzystało około 12,3 mln aktywnych kupujących, którzy mieli dostęp  do oferty około 117 tys. firm, co przekładało się na średnio 32 mln transakcji miesięcznie w okresie 12 miesięcy  zakończonym 30 czerwca 2020 r. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy osiągnęła wartość  28,4 mld PLN (6,2 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. 

Zapytania

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Media:

FTI Consulting (Londyn)
Edward Bridges, Matt Dixon, Adam Davidson, Mike Coombes
+44 (0)20 3727 1017 | allegro@fticonsulting.com

1 Źródło: OC&C
2 Źródło: SimilarWeb

NBS Communications (Warszawa)
Anna Krajewska, Piotr Wojtaszek, Krzysztof Woch
+48 22 826 74 18 | allegro@nbs.com.pl

Allegro
Paweł Klimiuk – Dyrektor ds. Komunikacji
+48 66 44 12 000 

Goldman Sachs International (Współkoordynator Globalny i Współprowadzący Księgę Popytu)
Richard Cormack, Clif Marriott, Alex Garner, John Wilkinson
+44 (0)20 7774 1000

Morgan Stanley (Współkoordynator Globalny i Współprowadzący Księgę Popytu) Henrik Gobel, Enrique Perez Hernandez, Bobby Shoraka, Stefan Krueger
+44 (0)20 7425 8000

Lazard (Doradca Finansowy)
Charlie Foreman, Nick Fowler, Bozidar Djelic
+44 (0)20 7187 2000

WAŻNE INFORMACJE

Treść niniejszego ogłoszenia została sporządzona przez Spółkę, która ponosi za nią wyłączną odpowiedzialność.

Informacje zawarte w tym ogłoszeniu służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są pełne ani kompletne. Żadna  osoba nie może polegać w jakimkolwiek celu na informacjach zawartych w niniejszym ogłoszeniu ani na ich  dokładności, rzetelności lub kompletności.

Niniejsze ogłoszenie nie jest przeznaczone do publikacji lub rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na  terytorium albo do Stanów Zjednoczonych (w tym terytoriów i posiadłości podlegających jurysdykcji Stanów  Zjednoczonych, jakiegokolwiek stanu oraz Dystryktu Kolumbia), Australii, Kanady, Japonii lub RPA lub  jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie obowiązujących przepisów prawa.  Rozpowszechnianie niniejszego ogłoszenia może w określonych jurysdykcjach podlegać ograniczeniom  przewidzianym przez prawo a osoby, w posiadanie których wejdzie jakikolwiek dokument bądź inna informacja,  o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, powinny zapoznać się z tymi ograniczeniami i ich przestrzegać.  Wszelkie przypadki niestosowania się do tych ograniczeń mogą stanowić naruszenie przepisów prawa  dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w każdej takiej jurysdykcji. 

Akcje, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach  Zjednoczonych, chyba że zostały zarejestrowane na mocy amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z  1933 roku (US Securities Act), z późn. zm. ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") lub  oferowane w ramach transakcji zwolnionej z obowiązku lub niepodlegającej obowiązkowi rejestracji  wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa stanowego. Oferta i sprzedaż Akcji, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nie została ani nie zostanie  zarejestrowana na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani na podstawie przepisów prawa  dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA. Z zastrzeżeniem  określonych wyjątków Akcje, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nie mogą być oferowane ani sprzedawane  w Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA ani do, ani na rachunek, ani na rzecz żadnego obywatela ani osoby  przebywającej na stałe w Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA. W Stanach Zjednoczonych ani na terenie żadnej  innej jurysdykcji niż Polska nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna sprzedaży Akcji. Wszelkie Akcje  sprzedawane w Stanach Zjednoczonych zostaną sprzedane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom  instytucjonalnym (zgodnie z definicją tego terminu w Regule 144A (Rule 144A) Amerykańskiej Ustawy o  Papierach Wartościowych) w oparciu o treść Reguły 144A.

Niniejszy komunikat jest adresowany i kierowany wyłącznie do osób w państwach należących do Europejskiego  Obszaru Gospodarczego oraz w Wielkiej Brytanii, będących "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu art.  2(e) Rozporządzenia Prospektowego ("Inwestorzy Kwalifikowani"). Ponadto w Wielkiej Brytanii niniejszy  komunikat jest rozpowszechniany wyłącznie wśród i jest kierowany wyłącznie do Inwestorów Kwalifikowanych

będących (i) osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe w kwestiach dotyczących inwestycji w  rozumieniu art. 19(5) Zarządzenia z 2005 roku o promocji usług finansowych wydanego na podstawie Ustawy o  usługach i rynkach finansowych z 2000 roku ("Zarządzenie") lub (ii) spółkami o wysokiej wartości aktywów  netto, niezarejestrowanymi stowarzyszeniami lub spółkami osobowymi lub funduszami o wysokiej wartości  aktywów netto w rozumieniu art. 49(2) Zarządzenia oraz (iii) innymi osobami, którym komunikat może w inny  sposób zostać przekazany zgodnie z prawem (wszystkie te osoby będą dalej zwane łącznie "osobami  uprawnionymi"). Do dokonywania inwestycji lub prowadzenia działalności inwestycyjnej, której dotyczy  niniejszy komunikat, uprawnione są wyłącznie takie osoby i inwestycje lub czynności inwestycyjne mogą być  dokonywane wyłącznie z takimi osobami. Na informacjach zawartych w niniejszym komunikacie nie powinny  polegać ani wykorzystywać ich do podejmowania jakichkolwiek czynności osoby: (i) w Wielkiej Brytanii  niebędące osobami uprawnionymi oraz (ii) w jakimkolwiek państwie należącym do EOG niebędące Inwestorami  Kwalifikowanymi.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty ani zaproszenia do sprzedaży, emisji lub zapisu na jakiekolwiek Akcje w  jakiejkolwiek jurysdykcji ani jego celem nie jest udzielenie porady prawnej, podatkowej lub finansowej. Żadna z  informacji zawartych w niniejszym komunikacie nie będzie stanowić podstawy działalności inwestycyjnej, na  żadnej z informacji zawartych w niniejszym komunikacie nie należy polegać w związku z działalnością  inwestycyjną jak również żadna z informacji zawartych w niniejszym nie komunikacie nie będzie stanowić  zachęty do podjęcia działalności inwestycyjnej. Zapisy na Akcje lub ich nabycie w ramach proponowanej Oferty  powinny zostać przeprowadzone wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie oraz Komunikacie o  Cenie, opublikowanych przez Spółkę w związku z Ofertą. Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu mogą  ulec zmianie.

Na harmonogram Oferty, w tym dzień Dopuszczenia do Obrotu, może wpłynąć szereg okoliczności, takich jak  warunki rynkowe. Nie ma żadnej gwarancji, że Dopuszczenie do Obrotu dojdzie do skutku. Na tym etapie nie  należy opierać swoich decyzji inwestycyjnych na zamiarach Spółki w odniesieniu do Dopuszczenia do Obrotu.  Pozyskanie inwestycji, do których odnosi się niniejsze ogłoszenie może narazić inwestora na poważne ryzyko  utraty całości lub części zainwestowanych środków. Osoby rozważające dokonanie takich inwestycji powinny  skonsultować się z autoryzowanymi specjalistami z zakresu doradztwa przy tego rodzaju inwestycjach. Niniejsze  ogłoszenie nie stanowi rekomendacji dotyczącej Oferty. nastąpić spadek lub wzrost wartości akcji. Potencjalni  inwestorzy powinni zasięgnąć opinii zawodowego doradcy w kwestii przydatności Oferty do potrzeb konkretnej  osoby zainteresowanej dokonaniem inwestycji. 

Niniejsze ogłoszenie może zawierać oświadczenia będące "oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość" lub  które mogą zostać uznane za "oświadczenia wybiegające w przyszłość". Oświadczenia wybiegające w przyszłość  można rozpoznać dzięki temu, że oznaczone są poprzez użycie wyrażeń takich, jak "sądzić", "szacować",  "planować", "celować", "prognozować", "oczekiwać", "przewidywać", "spodziewać się", "zamierzać", "może",  "będzie/będą", "powinien/powinni/powinny" lub, w każdym przypadku, ich form przeczących lub innych odmian  lub porównywalnych wyrażeń lub poprzez omówienie strategii, planów, celów, perspektyw, przyszłych zdarzeń  lub zamiarów. Oświadczenia wybiegające w przyszłość obejmują wszystkie zagadnienia, które nie stanowią  faktów historycznych i obejmują przewidywania. Oświadczenia wybiegające w przyszłość mogą się różnić i  często różnią się od rzeczywistych wyników i zdarzeń. Wszelkie oświadczenia wybiegające w przyszłość  odzwierciedlają obecne stanowisko Spółki w odniesieniu do przyszłych zdarzeń i są obarczone ryzykami  dotyczącymi przyszłych zdarzeń oraz innymi ryzykami, niepewnościami i założeniami dotyczącymi działalności  Spółki, wyników jej działalności operacyjnej, jej sytuacji finansowej, płynności, perspektyw, rozwoju i strategii.  Oświadczenia wybiegające w przyszłość są aktualne jedynie na dzień niniejszego ogłoszenia i nie należy na nich  polegać i traktować ich jako wskazań dotyczących przyszłych wyników Spółki.

Każda z następujących spółek: Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Barclays  Bank PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego  S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, Santander  Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie  Pekao, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG, Pekao Investment Banking S.A.  oraz Raiffeisen Centrobank AG (łącznie "Menedżerowie"), Lazard i Spółka oraz ich odpowiednie podmioty  powiązane wyraźnie zrzekają się wszelkich obowiązków lub zobowiązań w zakresie aktualizacji, analizy lub  zmiany jakiegokolwiek oświadczenia wybiegającego w przyszłość zawartego w niniejszym ogłoszeniu,  niezależnie od tego, czy nastąpiłoby to w wyniku pozyskania nowych informacji, przyszłego rozwoju sytuacji,  czy w inny sposób.

Menedżerowie i Lazard działają w związku z Ofertą wyłącznie na rzecz Spółki i Akcjonariuszy Sprzedających,  nie zaś jakiejkolwiek innej osoby. Nie będą oni uznawać żadnych innych osób za swoich odpowiednich klientów  w odniesieniu do Oferty i nie będą ponosić odpowiedzialności względem żadnej osoby innej niż Spółka i  Akcjonariusze Sprzedający za zapewnienie środków ochrony przyznawanych ich odpowiednim klientom, ani za  świadczenie usług doradztwa w odniesieniu do Oferty, treści niniejszego ogłoszenia, ani jakiejkolwiek transakcji,  porozumienia lub innej sprawy, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

W związku z Ofertą dotyczącą Akcji, każdy z Menedżerów oraz dowolny z ich podmiotów powiązanych jest  uprawniony do objęcia części Akcji będących przedmiotem Oferty jako główną pozycję i w związku z tym może  zatrzymywać, nabywać, sprzedawać lub oferować do sprzedaży na własny rachunek takie Akcje i inne papiery  wartościowe Spółki lub powiązane inwestycje w związku z Ofertą lub w inny sposób. W związku z tym  odniesienia do Akcji emitowanych, oferowanych, obejmowanych, nabywanych, plasowanych lub w inny sposób  będących w obrocie zawarte w Prospekcie powinny być rozumiane jako obejmujące jakąkolwiek emisję lub ofertę  na rzecz, lub objęcie, nabycie, plasowanie Akcji lub obrót Akcjami przez każdego z Menedżerów i każdy z ich  podmiotów powiązanych działających w takim charakterze. Ponadto niektórzy Menedżerowie lub ich podmioty  powiązane mogą zawierać porozumienia dotyczące finansowania (w tym transakcje typu swap lub kontrakty  różnicowe) z inwestorami, w związku z czym tacy Menedżerowie lub ich podmioty powiązane mogą w danym  czasie nabywać, posiadać lub zbywać Akcje. Żaden z Menedżerów ani żaden z ich odpowiednich podmiotów  powiązanych nie zamierza ujawniać zakresu żadnej takiej inwestycji ani transakcji, z wyjątkiem przypadków, gdy  będzie do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa lub jeśli wynika to z nałożonych na niego  obowiązków regulacyjnych.

W związku z Ofertą, Morgan Stanley & Co. International plc, jako menedżer stabilizujący („Menedżer  Stabilizujący”) (lub jego przedstawiciele) działający w swoim własnym imieniu oraz Menedżerów może, w  zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa lub regulacji oraz zgodnie z nimi (w  szczególności na mocy Rozporządzania Komisji (UE) 596/2014 oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji  (UE) 1052/2016), dokonać dodatkowego przydziału akcji lub dokonywać transakcji na rynku regulowanym lub  poza rynkiem regulowanym w celu utrzymania ceny rynkowej Akcji na poziomie wyższym niż poziom, który w  innym przypadku mógłby przeważać na wolnym rynku. Jeśli tego typu transakcje stabilizujące będą miały  miejsce, będą one realizowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tego typu transakcje mogą  rozpoczynać się w dniu rozpoczęcia obrotu Akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub w  późniejszym terminie i zakończą się nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od rozpoczęcia obrotu.  Nie udziela się żadnego zapewnienia, że takie transakcje zostaną zrealizowane, a jeżeli się rozpoczną, mogą zostać  przerwane w dowolnym czasie. Menedżer stabilizujący nie będzie miał obowiązku zawierania takich transakcji.  Wszystkie tego typu działania stabilizacyjne będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i  regulacjami.

Dla celów umożliwienia Menedżerowi Stabilizującemu zajmowania pozycji krótkich wynikających z  jakichkolwiek takich dodatkowych przydziałów akcji lub sprzedaży Akcji zrealizowanej przez niego w okresie  stabilizacji, Menedżerowi Stabilizującemu zostanie przydzielona opcja dodatkowego przydziału ("Opcja  Dodatkowego Przydziału"), w ramach której może on nabyć lub pozyskać nabywców na Akcje reprezentujące  maksymalnie 15% łącznej liczby Akcji Sprzedawanych po Cenie Ofertowej ("Akcje Dodatkowego Przydziału").  Opcja Dodatkowego Przydziału może zostać wykonana w całości albo w części po zawiadomieniu przez  Menedżera Stabilizującego dokonanym w jakimkolwiek czasie w terminie 30 dni kalendarzowych (włącznie) od  rozpoczęcia obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jakiekolwiek Akcje  Dodatkowego Przydziału udostępnione na podstawie Opcji Dodatkowego Przedziału będą udostępnione na tych  samych zasadach i warunkach co Akcje oferowane w ramach Oferty, będą miały jednakowy status (pari passu)  pod wszelkimi względami jak wszystkie inne Akcje (w tym w odniesieniu do praw poboru) oraz będą tworzyły  tę samą klasę co wszystkie inne Akcje dla wszystkich celów, w tym w odniesieniu do głosowania, wszystkich  dywidend oraz wypłat następnie zadeklarowanych, dokonanych lub opłaconych z kapitału zakładowego Spółki.

Menedżerowie, Lazard, ani żaden z ich odpowiednich podmiotów powiązanych, jak również żaden z  odpowiednich dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników doradców ani przedstawicieli Menedżerów,  Lazard, ani ich odpowiednich podmiotów powiązanych nie ponoszą odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju,  jak również nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych bądź dorozumianych, w odniesieniu do  prawdziwości, poprawności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu (ani w odniesieniu  do tego czy jakiekolwiek informacje zostały w niniejszym ogłoszeniu pominięte), ani w odniesieniu do  jakichkolwiek innych informacji dotyczących Spółki, jej spółek zależnych lub podmiotów powiązanych lub  Akcjonariuszy Sprzedających, niezależnie od tego, czy zostały one przekazane w formie pisemnej, ustnej,  wizualnej, czy elektronicznej, za pośrednictwem transmisji lub udostępniane w jakikolwiek sposób, ani też w odniesieniu do jakichkolwiek strat poniesionych w jakikolwiek sposób w wyniku korzystania z niniejszego  ogłoszenia lub jego treści, lub polegania na niniejszym ogłoszeniu lub jego treści, lub w inny sposób w związku  z nim. 

O ile nie wskazano inaczej, dane dotyczące rynku, sektora i pozycji konkurencyjnej stanowią dane szacunkowe  (w związku z czym są one przybliżone) i należy do nich podchodzić z ostrożnością. Informacje te nie zostały  zbadane przez rewidenta ani nie podlegały niezależnej weryfikacji, a Spółka nie potwierdziła założeń  gospodarczych, na których opierają się dane stanowiące podstawę tych informacji.

Dla wygody czytelnika, w niniejszym ogłoszeniu przedstawiono przeliczenie określonych kwot wyrażonych w  złotych na euro. Średni kurs wymiany euro dla celów uproszczonego przeliczenia wynosi 4,5497 PLN za 1,00  EUR, co odpowiada kursowi wymiany euro Narodowego Banku Polskiego na dzień 28 września 2020 r.  Przeliczenia te nie powinny być uznawane za gwarancję, że kwoty wyrażone w złotych faktycznie odpowiadają  kwotom wyrażonym w euro lub mogą bądź mogły zostać przeliczone na euro według wskazanego kursu wymiany  lub według jakiegokolwiek innego kursu wymiany.

Określone dane zawarte w niniejszym ogłoszeniu, w tym dane finansowe, statystyczne i informacje dotyczące  działalności operacyjnej zostały podane w zaokrągleniu. W związku z tym całkowite wielkości danych  przedstawione w niniejszym ogłoszeniu mogą nieznacznie różnić się od faktycznych całkowitych wielkości  arytmetycznych takich danych. Wielkości procentowe przedstawione w tabelach mogą być zaokrąglone, w  związku z czym ich suma może nie wynosić 100%.

Dla uniknięcia wątpliwości zawartość strony internetowej Spółki nie zostaje włączona do niniejszego ogłoszenia  i nie stanowi jego części.

Informacje dla Dystrybutorów 

Wyłącznie dla celów wymogów w zakresie zarządzania produktami zawartych w: (a) Dyrektywie Parlamentu  Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych, z późn. zm. ("MiFID II"); (b)  art. 9 i 10 Dyrektywy Delegowanej Komisji (UE) 2017/593 uzupełniającej MiFID II; oraz (c) lokalnych środkach  wykonawczych (łącznie "Wymogi w zakresie Zarządzania Produktami zgodnie z MiFID II"), oraz zrzekając  się wszelkiej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialności z tytułu naruszenia  zobowiązań umownych, jak również odpowiedzialności innego rodzaju, jaką jakikolwiek "producent" (dla celów  Wymogów w zakresie Zarządzania Produktami zgodnie z MiFID II) może w dowolnym przypadku ponosić w  odniesieniu do powyższego, Akcje zostały poddane procesowi zatwierdzania produktów, w wyniku którego  ustalono, że takie Akcje są: (i) zgodne z końcowym rynkiem docelowym inwestorów detalicznych i inwestorów,  którzy spełniają kryteria klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów, zgodnie z definicją każdego z  tych terminów zawartą w MiFID II; oraz (ii) kwalifikują się do dystrybucji za pośrednictwem wszystkich sieci  dystrybucji, jakie są dozwolone na podstawie MiFID II ("Ocena Rynku Docelowego"). Niezależnie od Oceny  Rynku Docelowego dystrybutorzy powinni zwrócić uwagę na to, że: cena Akcji może spaść i inwestorzy mogą  stracić całość lub część swojej inwestycji; Akcje nie zapewniają żadnego zysku gwarantowanego ani żadnej  ochrony kapitału; oraz inwestycja w Akcje jest odpowiednia wyłącznie dla tych inwestorów, którzy nie potrzebują  zysku gwarantowanego ani ochrony kapitału, którzy (samodzielnie albo z pomocą odpowiedniego doradcy  finansowego bądź innego doradcy) są w stanie ocenić zalety oraz ryzyka takiej inwestycji, oraz którzy posiadają  wystarczające zasoby, aby być w stanie ponieść wszelkie straty, które mogą wyniknąć z takiej inwestycji. Ocena  Rynku Docelowego następuje bez uszczerbku dla wymogów związanych z jakimikolwiek ograniczeniami  umownymi, prawnymi lub regulacyjnymi dotyczącymi sprzedaży mającymi zastosowanie do Oferty. Ponadto  należy zwrócić uwagę, że niezależnie od Oceny Rynku Docelowego Menedżerowie będą jedynie pozyskiwać  inwestorów, którzy spełniają kryteria klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów. 

Dla uniknięcia wątpliwości, Ocena Rynku Docelowego nie stanowi: (a) oceny adekwatności ani stosowności dla  celów MiFID II; ani (b) rekomendacji dla jakiegokolwiek inwestora lub grupy inwestorów dotyczącej inwestycji  w Akcje, nabycia Akcji lub podjęcia innej czynności dowolnego rodzaju w odniesieniu do Akcji. 

Każdy dystrybutor ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie swojej własnej oceny rynku docelowego w  odniesieniu do Akcji oraz ustalenie odpowiednich sieci dystrybucji.