News

Regulatory News / Latest Report

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Allegro za okres trzech miesięcy i okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.

Sierpień 4, 2022
Supporting Materials:

4 sierpnia 2022

Raport bieżący nr 30/2022

Podstawa prawna: Article 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Tytuł: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Allegro za okres trzech
miesięcy i okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Rada”) prezentuje wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Allegro za okres trzech miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. (“Q2 2022”) oraz za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. (“H1 2022”) jako załącznik do niniejszego raportu.

Podejmując decyzję o przekazaniu niniejszego wstępnego raportu, Rada wzięła pod uwagę wydłużony termin publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r. w dniu 29 września 2022 w stosunku do wcześniejszego terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021 r. w dniu 5 sierpnia 2021 roku. Późniejszy termin publikacji raportu półrocznego w 2022 roku ma na celu umożliwienie przeprowadzenia pierwszej konsolidacji Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. oraz związanych z tym prac po stronie Spółki, jak również zapewnienie wystarczającej ilości czasu dla biegłych rewidentów Grupy na przeprowadzenie półrocznego przeglądu rozszerzonej Grupy. Rada przewiduje, że wstępne kwartalne dane finansowe będą w przyszłości publikowane tylko w przypadku, jeśli w związku z powiększeniem Grupy opóźnienia w przygotowywaniu finansowych raportów okresowych pozostaną istotne.

Powyższe wstępne dane zostały przygotowane wyłącznie w oparciu o aktualną najlepszą wiedzę Rady na dzień 4 sierpnia 2022 r. i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych postępów prac nad przygotowaniem projektu skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego wyniki Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o. Niniejsze wstępne wyniki mogą również ulec zmianie w wyniku wewnętrznych kontroli przeprowadzanych przez Grupę lub w wyniku ustaleń przeglądu półrocznego dokonywanego przez biegłych rewidentów Grupy. W związku z tym żadne z wybranych wstępnych skonsolidowanych danych finansowych przedstawionych w załączniku do niniejszego raportu nie mogą być traktowane jako zaudytowane, przejrzane lub w żadnej innej formie potwierdzone przez biegłych rewidentów Grupy. Publikacja Skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku wraz z raportem z przeglądu dokonanego przez biegłego rewidenta spodziewana jest w dniu 29 września 2022 roku.

Załącznik zawiera również komentarze dotyczące rozwoju GMV w lipcu, zgodnie ze zwykłymi okresowymi ujawnieniami, gdyby Grupa Allegro raportowała na początku sierpnia, tak jak w 2021 roku.

Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.