News

Corporate News

Technologiczne Credo Allegro

Wrzesień 13, 2021

Allegro rozumie znaczenie uczestnictwa w debacie[1] o cyfrowej przyszłości UE i chętnie dzieli się wizją tworzenia optymalnych ram prawnych w Europie. Jako aktywny przedstawiciel unijnej społeczności firm technologicznych skupionych w EUTA (European Tech Alliance) i uczestnik kluczowych debat publicznych i regulacyjnych, mamy nadzieję, że niniejsze Credo może służyć jako konstruktywny głos przed Orędziem o stanie Unii, w ramach opracowywania Deklaracji Zasad Cyfrowych (Declaration of Digital Principles) oraz podczas szeregu toczących się i przyszłych dyskusji legislacyjnych.

 

 1. Kim jesteśmy

 

Historia europejskiego sukcesu i odpowiedzialny korporacyjny obywatel

Allegro, które powstało i rozwija się w Polsce od ponad 20 lat, to prawdziwa europejska historia sukcesu. Osiągnęliśmy status najchętniej odwiedzanej platformy zakupowej w Polsce i jednego z największych przedstawicieli rynku e-commerce w Europie, zdobywając zaufanie i uznanie naszych klientów i partnerów. To ich potrzeby inspirują nas do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Nasze produkty i pomysły bezpośrednio przyczyniły się do powstania tysięcy miejsc pracy, cyfrowej transformacji polskiej gospodarki oraz do rozwoju prężnego sektora e-commerce w Europie. Ambicją Allegro jest wspieranie cyfrowej transformacji poprzez zachęcanie większej liczby osób do zakupów online i większej liczby przedsiębiorców do cyfryzacji swoich firm. W pełni uznajemy odpowiedzialność wobec społeczności, którą pomogliśmy zbudować i do której należymy - odpowiedzialność wobec naszych klientów, sprzedawców jak i pracowników, a także za klimat i środowisko. Allegro zawsze stara się przedstawiać bezpieczną i wygodną ofertę zbudowaną na zaufaniu i poszanowaniu prywatności i innych praw bez nadmiernego komplikowania niezbędnych procesów. Jesteśmy dumni ze swojej roli jako platformy umożliwiającej cyfryzację lokalnych MŚP, czego dowiedliśmy podczas pandemii, kiedy tradycyjna relacja sprzedawca-konsument nagle się zmieniła.

 

Wdrażamy pozytywną transformację cyfrową i postulujemy integrację

Allegro inwestuje w inicjatywy i programy, które rozwijają świadomych, obeznanych z technologią konsumentów i biznes. Ogromna większość MŚP nadal nie jest obecna w Internecie, a ich cyfryzacja wciąż trwa. Narzędzia takie jak Akademia Allegro[2] pomagają naszym partnerom – sprzedawcom i kupującym rozwijać ich biznes oraz zyskać większą świadomość praw i obowiązków związanych z zakupami online. Ze szczególną uwagą i troską traktujemy wrażliwe grupy konsumentów, oferując im rozwiązania szyte na miarę, takie jak nasza Infolinia Allegro dla Seniorów. Transformacja cyfrowa pozostanie tylko modnym hasłem bez systematycznego, oddolnego i efektywnego podnoszenia umiejętności cyfrowych, co nabrało znaczenia w obliczu pandemii COVID-19. Wierzymy, że inwestycje i efektywna współpraca między rządami, przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim i społeczeństwem obywatelskim ułatwią powstawanie nowych rozwiązań technologicznych i promowanie integracji cyfrowej. Potrzebujemy prawdziwej cyfrowej transformacji wspieranej przez wszystkich, aby zrealizować ambicje UE i promować rozwój technologiczny Unii.

 

Koło zamachowe zielonej transformacji e-commerce

Naszą ambicją w ramach promowania pozytywnych zmian jest lepsze zarządzanie naszym śladem węglowym poprzez uwzględnianie kwestii środowiskowych we wszelkich naszych działaniach biznesowych oraz edukację naszych pracowników, partnerów i konsumentów. Postrzegamy Allegro jako platformę, na której nasi partnerzy mogą dokonywać wyborów przyjaznych dla środowiska i gdzie mogą znaleźć gotowe rozwiązania, które odpowiadają na kwestie klimatyczne i potrzeby społeczne. W 2020 roku wprowadziliśmy naszą Strategię CSR i Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2023, składającą się z 4 filarów dotyczących klientów, sprzedawców, społeczeństwa i pracowników. W 2021 roku Allegro rozpoczęło wdrażanie przyjaznej dla środowiska sieci automatów paczkowych zasilanej odnawialnymi źródłami energii i stawianej wśród zieleni. W fazie projektowania konsultowaliśmy się z ruchami miejskimi, organizacjami obywatelskimi jak i władzami lokalnymi, aby zaprojektować sieć spełniającą lokalne potrzeby i uwzględniającą wszelkie względy środowiskowe. Przed uruchomieniem projektu One Fulfillment by Allegro, który usprawni naszą działalność wysyłkową, wdrażamy i rozwijamy wiele zrównoważonych rozwiązań, w tym opakowania ekologiczne. Nasz raport ESG na rok 2020 podsumowuje nasze działania pod każdą literą tego akronimu, przygotowując nas na dalszy rozwój w tym zakresie.

 

 2. Za czym się opowiadamy w polityce cyfrowej

 

Zasady, które pozwalają działać i wprowadzać innowacje z myślą o wartościach europejskich

Ponieważ UE pracuje nad bezprecedensową liczbą aktów ustawodawczych związanych z gospodarką cyfrową, kluczowe znaczenie ma prawidłowe ułożenie wszystkich  elementów w spójną całość. Europejski sektor technologiczny potrzebuje elastyczności, aby sprostać stale rosnącym oczekiwaniom konsumentów i rynku, jak również rozwijać nowe technologie. UE może stworzyć takie ramy, opierając swoją politykę na takich zasadach jak proporcjonalność, inteligentne regulacje oraz jednolitość celów polityki i przepisów prawa. Kluczowe jest to, by przepisy regulujące obowiązki platform[3], podatki, innowacyjne rozwiązania płatnicze, wykorzystanie sztucznej inteligencji[4] i danych[5] pozwalały na innowacyjność i rozwój najnowocześniejszych usług bez spowalniania procesów, czy tworzenia nieuzasadnionych kosztów lub obciążeń administracyjnych. W przeciwnym razie uzyskamy zasady, które nieumyślnie będą tworzyć bariery dla nowych graczy, pogarszać warunki rozwoju w Europie i utrudniać konkurowanie w skali globalnej. Przejrzystość, słuszność i przewidywalność prawodawstwa UE są kluczem do utrzymania konkurencyjności i innowacyjności wśród wszystkich unijnych firm technologicznych, nie tylko Allegro.

 

Dbałość o odpowiednie otoczenie konkurencyjne w Europie

Konkurencja jest katalizatorem innowacji i przynosi korzyści konsumentom, jeśli tylko jest uczciwa i oparta na równych zasadach. Allegro, podobnie jak inne europejskie firmy technologiczne, przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki, przestrzega lokalnych przepisów i podlega kontroli władz krajowych. Rozumiejąc lokalne uwarunkowania, Allegro wspiera lokalny wzrost gospodarczy dzięki ofercie, która ma zapewnić bezpieczne i wygodne zakupy zarówno klientom, jak i sprzedawcom. Podkreślamy jednak, że utrzymanie innowacyjności sektora technologicznego nie tylko w Polsce, ale w całej Europie wymaga skutecznych rozwiązań, by sprostać ogólnoeuropejskim i globalnym wyzwaniom, takim jak pozycja “gatekeeper’ów”, niesprawiedliwe opodatkowanie, brak równych szans i brak wykonalności przepisów prawa UE wobec podmiotów z państw trzecich. Tych rozwiązań wciąż brakuje. Dlatego Allegro wspiera inicjatywy, które mają na celu zrównanie pozycji globalnych gigantów technologicznych z lokalnymi graczami. Chodzi o umożliwienie odpowiednich kontroli i upoważnienie władz do ograniczania nieuczciwych praktyk wśród “gatekeeper’ów” - także tych praktyk, które ze względu na status i skalę działania mogą wywołać niewłaściwe skutki. Jest to również kluczowe, jeśli chodzi o regulacje związane z podatkami, danymi, sztuczną inteligencją czy odpowiedzialnością wszystkich platform.

 

Jednolite zasady, ich interpretacja, stosowanie i egzekwowanie mają zasadnicze znaczenie dla jednolitego  rynku cyfrowego

Biorąc pod uwagę globalny, ponadgraniczny wymiar rynku cyfrowego, uważamy, że wszelka nowa legislacja powinna być wyposażona w solidne mechanizmy, które umożliwią KE podejmowanie szybkich działań tak, by uchwycić unijny wymiar wyzwań i uniknąć fragmentacji rynku przy jednoczesnym zaangażowaniu władz krajowych w proces. Aby zbudować prawdziwie jednolity rynek cyfrowy, konieczne są jednolite interpretacje i stosowanie przepisów UE we wszystkich państwach członkowskich. Dlatego postrzegamy organy ogólnoeuropejskie jako te, które powinny wyznaczać standardy i opowiadamy się za ścisłą współpracą z oraz między krajowymi regulatorami.

 

Europa powinna pozostać otwartym rynkiem, ale bez jazdy na gapę

Obecne ramy prawne UE nadal mają luki, które pozwalają niektórym graczom omijać lub lekceważyć obowiązujące w Europie przepisy, czy to poprzez unikanie opodatkowania, ignorowanie  praw konsumentów lub zasad bezpieczeństwa produktów, czy ochronę danych i zasady regulacji platform. Ostatnie projekty ustawodawcze słusznie odnoszą się do wszystkich usług skierowanych do klientów w UE, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, wymagając obecności prawnej w UE[6]. Jeżeli nie wzmocnimy egzekwowania przepisów i nie wyposażymy organów publicznych w odpowiednie zasoby i narzędzia, które pozwolą im eliminować złe praktyki rynkowe, fundamenty jednolitego rynku cyfrowego będą podważane. Jest to ważny element, który – jeśli zostanie właściwie wypracowany – pomoże pogodzić gospodarkę cyfrową bez granic z potrzebą uczynienia unijnego rynku cyfrowego naprawdę bezpiecznym dla konsumentów, a także konkurencyjnym dla europejskich firm technologicznych.

 

[1] W ramach trwającej debaty w temacie zwłaszcza cyfrowych zagadnień Konferencji o Przyszłości Europy (Conference on the Future of Europe) oraz konsultacji wokół “2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade“ i Deklaracji w sprawie zasad cyfrowych.

[2] W ramach Akademii 1 mln sprzedawców i konsumentów skorzystało z darmowych szkoleń.

[3] Dla przykładu, w grudniu 2020 roku Komisja Europejska opublikowała pakiet legislacji związanych z usługami cyfrowymi: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

[4] Propozycja legislacji w tym zakresie (tzw. “AI Act”) została złożona 21 kwietnia 2021 r.

[5] Tzw. “Data Act” ma zostać opublikowany przez Komisję Europejską 1 grudnia 2021 r.

[6] Np. Art.11 propozycji do Digital Services Act.