News

Regulatory News / Latest Report

Tytuł: Informacja poufna - spełnienie się kolejnego warunku zawieszającego zastrzeżonego w umowie nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o.

Styczeń 13, 2022

Raport bieżący nr 1/2022

Tytuł: Informacja poufna - spełnienie się kolejnego warunku zawieszającego zastrzeżonego w umowie nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), w nawiązaniu do: (i) raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w przedmiocie zawarcia umowy nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. ("Umowa SPA"), (ii) raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w przedmiocie spełnienia się pierwszego warunku zawieszającego zastrzeżonego w Umowie SPA, (iii) raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w przedmiocie spełnienia się kolejnego warunku zawieszającego zastrzeżonego w Umowie SPA, (iv) raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w przedmiocie spełnienia się kolejnego warunku zawieszającego zastrzeżonego w Umowie SPA oraz (v) raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w przedmiocie wydzielenia Vivantis a.s. z grupy kapitałowej Mall Group a.s., Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”, „Allegro.eu”) niniejszym informuje, że w dniu 13 stycznia 2022 powzięła informację o wydaniu przez Komitet Antymonopolowy Ukrainy, jako organ antymonopolowy na Ukrainie, zgód na przeprowadzenie Transakcji obejmujących zarówno zgody na dokonanie koncentracji, jak i zgodę na przewidziane w Umowie SPA klauzule zakazu konkurencji i zakazu pozyskiwania pracowników.

Tym samym ziścił się kolejny warunek zawieszający, od którego uzależnione jest zamknięcie Transakcji. Spółka przekazała informację o ziszczeniu się warunku dotyczącego (i) zgody dotyczącej kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ang. FDI) na Słowenii raportem bieżącym nr 19/2021, (ii) zgody Urzędu Ochrony Konkurencji w Czechach na przeprowadzenie Transakcji raportem bieżącym 21/2021 oraz (iii) zgody Urzędu Antymonopolowego na Słowacji na przeprowadzenie Transakcji raportem bieżącym 22/2021.

W efekcie, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, spełnione zostały cztery warunki zawieszające zastrzeżone w Umowie SPA. Jednocześnie nieziszczone pozostają dwa pozostałe warunki zawieszające zastrzeżone w Umowie SPA dotyczące zgód odpowiednich organów antymonopolowych wskazane w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.

Pojęcia pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym mają znaczenie nadane im w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.