News

IPO

Akcje Allegro.eu debiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Październik 12, 2020

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁABY NARUSZENIE PRAWA.

Niniejsze ogłoszenie jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 ("Rozporządzenie Prospektowe") oraz nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych lub zapisów na papiery wartościowe w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na obszarze lub na obszar Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii lub RPA.

Ani niniejsze ogłoszenie, ani żadne zawarte w nim informacje nie stanowią podstawy żadnej oferty lub zobowiązania ani nie można na nich polegać w związku z żadną ofertą lub zobowiązaniem jakiekolwiek rodzaju w żadnej jurysdykcji. Każda oferta nabycia akcji zgodnie z proponowaną ofertą ("Oferta") zostanie złożona, a każdy inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie ("Prospekt "), opublikowanym przez Allegro.eu, spółkę akcyjną (société anonyme) utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą przy 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz wpisaną do luksemburskiego rejestru handlowego i spółek (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) pod numerem B 214830 ("Spółka" lub "Emitent") w związku z dopuszczeniem jej akcji zwykłych ("Akcje") do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") ("Dopuszczenie do Obrotu") i zatwierdzonym przez luksemburski organ nadzoru, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") w dniu 22 września 2020 r., oraz w suplemencie do prospektu opublikowanym przez Spółkę i zatwierdzonym przez CSSF w dniu 25 września 2020 r. (razem „Prospekt”). Kopie Prospektu oraz komunikatu o wyznaczeniu ceny opublikowanego przez Spółkę dnia 29 września 2020 r. ("Komunikat o Cenie") są dostępne, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych, na stronie internetowej Spółki www.allegro.eu/ipo.

Zatwierdzenia Prospektu przez CSSF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt oraz Komunikat o Cenie przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie oraz Komunikacie o Cenie.

Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Inwestowanie w Akcje wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym z ryzykiem finansowym związanym między innymi ze spadkiem kursu Akcji lub ograniczeniem ich płynności. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się między innymi z koniecznością określenia przyszłego dochodu oraz oceny ryzyka z nim związanego. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

logo

12 października 2020 r.

Komunikat prasowy

Akcje Allegro.eu debiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 • Akcje zwykłe Allegro.eu od dzisiaj są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Jest to największy debiut w historii Polski – wynikająca z Ceny Ofertowej początkowa kapitalizacja rynkowa Spółki to 44 mld PLN.
 • Akcje zwykłe Spółki są oznaczone symbolem ALE.
 • Pracownicy otrzymają jednorazową premię w formie 233 Akcji o wartości 10 019 PLN, do których uprawnienia nabędą po 360 dniach licząc od dzisiaj.

 

Akcje Allegro.eu („Allegro”, a wraz ze spółkami zależnymi: „Grupa”) – platformy handlowej numer 1 i najbardziej rozpoznawalnej marki e-commerce w Polsce, liczącej ponad 12,3 mln aktywnych kupujących i ponad 117 tys. sprzedawców na dzień 30 czerwca 2020 r. – weszły dziś do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co jest zwieńczeniem największej oferty publicznej w historii Polski.

Komentując dzisiejszy debiut giełdowy, prezes zarządu Allegro François Nuyts powiedział:

„Zakończyliśmy ofertę publiczną i rozpoczynamy kolejny etap rozwoju Allegro już jako spółka giełdowa. Nasz niesamowity zespół jest gotowy na to wyzwanie i dalszą realizację naszych ambitnych planów w zakresie udoskonalania naszej platformy, aby uczynić ją jeszcze lepszym miejscem dla konsumentów do robienia zakupów, a dla sprzedawców do prowadzenia działalności.

Zaangażowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych i detalicznych w ciągu ostatnich tygodni było dla nas bardzo budujące. Chciałbym podziękować każdemu z nich za nawiązane relacje i serdecznie powitać tych, którzy zdecydowali się zostać akcjonariuszami Allegro. Szczególnie cieszy mnie, że dziś pracownicy Allegro również stają się współwłaścicielami firmy, co pozwoli im uczestniczyć w przyszłym sukcesie, który wspólnie tworzymy.”

Podsumowanie Oferty

 • Cena Ofertowa została ustalona na 43 PLN za Akcję, a wynikająca z niej początkowa kapitalizacja rynkowa Spółki to 44 mld PLN.
 • Oferta obejmowała emisję 23 255 814 Nowych Akcji Sprzedawanych, z której Spółka pozyskała wpływy brutto w wysokości około 1,0 mld PLN, oraz sprzedaż 190 293 225 Istniejących Akcji Sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
 • Ponadto, Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à rl (razem „Większościowi Akcjonariusze Sprzedający") przyznali firmie Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu („Menedżer Stabilizujący”) opcję dodatkowego przydziału („Opcja Dodatkowego Przydziału”) na zakup do 15% łącznej liczby Akcji Sprzedawanych („Akcje Dodatkowego Przydziału”, a razem z Akcjami Sprzedawanymi "Akcje Oferowane"). Opcja Dodatkowego Przydziału może zostać wykonana w okresie do 30 dni od dnia 12 października 2020 r.
 • Całkowita wartość Oferty wyniesie 10,6 mld PLN w przypadku pełnego wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału lub 9,2 mld PLN bez uwzględnienia Opcji Dodatkowego Przydziału.
 • Akcje w wolnym obrocie (free float) będą stanowić 20,9% (przed wykonaniem Opcji Dodatkowego Przydziału).
 • Wszyscy pracownicy, zatrudnieni przez Grupę w Dniu Rozpoczęcia Notowań i nie posiadający jakichkolwiek akcji objętych w ramach historycznych uzgodnień inwestycyjnych, otrzymają dzisiaj jednorazową premię w formie 233 Akcji o wartości 10 019 PLN, do których uprawnienia nabędą po 360 dniach od Dnia Rozpoczęcia Notowań.
 • Pozostałe Akcje posiadane przez Większościowych Akcjonariuszy Sprzedających są objęte umową zakazującą sprzedaży tych akcji (lock-up) przez okres 180 dni od pierwszego dnia notowania Akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowo stosowanych wyjątków opisanych w Prospekcie. Ponadto Akcje będące w posiadaniu dyrektorów i członków kadry kierowniczej Spółki oraz posiadaczy Akcji przyznanych w ramach programów motywacyjnych Grupy są objęte zakazem sprzedaży przez okres 360 dni od pierwszego dnia notowania Akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowo stosowanych wyjątków opisanych w Prospekcie.
 • Goldman Sachs International i Morgan Stanley & Co. International plc działali jako globalni koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu; Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe SA i Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. działali jako współprowadzący księgę popytu; Santander Bank Polska S.A i BM PKO BP działali jako współprowadzący księgę popytu i współoferujący akcje w Polsce w związku z ofertą dla inwestorów detalicznych; Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG i Raiffeisen Centrobank AG działali jako współzarządzający.
 • Lazard & Co., Limited („Lazard”) pełnił funkcję Doradcy Finansowego Grupy.
 • Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące Oferty oraz dodatkowe informacje na jej temat znajdują się na stronie www.allegro.eu/ipo

Prospekt

Więcej informacji o Grupie i Ofercie można znaleźć w Prospekcie z dnia 22 września 2020 r. oraz w suplemencie do Prospektu z dnia 25 września 2020 r. Prospekt jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Grupy (www.allegro.eu/ipo), stronie internetowej Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (www.bourse.lu) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących (www.bm.pkobp.pl i www.santander.pl/inwestor).

O Allegro

Allegro jest platformą pierwszego wyboru dla polskich konsumentów, osiągającą wysoki wzrost przychodów, rentowność i przepływy pieniężne przy dużej skali działalności. Grupa prowadzi wiodącą platformę handlową typu marketplace w Polsce, jaką jest Allegro.pl, oraz wiodącą porównywarkę cenową w Polsce – Ceneo.pl.1 Działalność operacyjna Grupy skierowana jest na rynek handlu detalicznego w Polsce, którego wielkość szacowana jest na 621 mld PLN (165 mld EUR) w 2019 r. i prognozuje się, że wzrośnie ona do 724 mld PLN (193 mld USD) do 2024 r. Wartość sprzedanych produktów („GMV”) na platformie Grupy stanowiła ok. 3% tego rynku w 2019 r. Jako najbardziej rozpoznawalna marka e-commerce i największy podmiot prowadzący działalność w branży handlu detalicznego artykułami niespożywczymi w Polsce pod względem GMV, Allegro.pl jest również jednym z 10 największych portali e-commerce na świecie oraz należy do 100 największych portali internetowych na świecie pod względem miesięcznej liczby wizyt.2

Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl obejmuje następujące kategorie produktowe: elektronika, dom i ogród; sport i turystyka; produkty dla dzieci; motoryzacja; moda i obuwie; zdrowie i uroda; kultura, rozrywka, kolekcje i sztuka; oraz supermarket. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 20 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 63% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 76% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce. Na dzień 30 czerwca 2020 r., z platformy e-commerce Grupy korzystało około 12,3 mln aktywnych kupujących, którzy mieli dostęp do oferty około 117 tys. firm, co przekładało się na średnio 32 mln transakcji miesięcznie w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy osiągnęła wartość 28,4 mld PLN (7,6 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.

Zapytania

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Media:
FTI Consulting (Londyn)
Edward Bridges, Matt Dixon, Adam Davidson, Mike Coombes
+44 (0)20 3727 1017 | allegro@fticonsulting.com

NBS Communications (Warszawa)
Anna Krajewska, Piotr Wojtaszek, Krzysztof Woch
+48 22 826 74 18 | allegro@nbs.com.pl

Allegro
Paweł Klimiuk – Dyrektor ds. Komunikacji
+48 66 44 12 000

Goldman Sachs International (Współkoordynator Globalny i Współprowadzący Księgę Popytu)
Richard Cormack, Clif Marriott, Alex Garner, John Wilkinson
+44 (0)20 7774 1000

Morgan Stanley (Współkoordynator Globalny i Współprowadzący Księgę Popytu)
Henrik Gobel, Enrique Perez Hernandez, Bobby Shoraka, Stefan Krueger
+44 (0)20 7425 8000

Lazard (Doradca Finansowy)
Charlie Foreman, Nick Fowler, Bozidar Djelic
+44 (0)20 7187 2000

 

WAŻNE INFORMACJE

Treść niniejszego ogłoszenia została sporządzona przez Spółkę, która ponosi za nią wyłączną odpowiedzialność.

Informacje zawarte w tym ogłoszeniu służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są pełne ani kompletne. Żadna osoba nie może polegać w jakimkolwiek celu na informacjach zawartych w niniejszym ogłoszeniu ani na ich dokładności, rzetelności lub kompletności.

Niniejsze ogłoszenie nie jest przeznaczone do publikacji lub rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych (w tym terytoriów i posiadłości podlegających jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, jakiegokolwiek stanu oraz Dystryktu Kolumbia), Australii, Kanady, Japonii lub RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie obowiązujących przepisów prawa. Rozpowszechnianie niniejszego ogłoszenia może w określonych jurysdykcjach podlegać ograniczeniom przewidzianym przez prawo a osoby, w posiadanie których wejdzie jakikolwiek dokument bądź inna informacja, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, powinny zapoznać się z tymi ograniczeniami i ich przestrzegać. Wszelkie przypadki niestosowania się do tych ograniczeń mogą stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w każdej takiej jurysdykcji.

Akcje, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zostały zarejestrowane na mocy amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (US Securities Act), z późn. zm. ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") lub oferowane w ramach transakcji zwolnionej z obowiązku lub niepodlegającej obowiązkowi rejestracji wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stanowego. Oferta i sprzedaż Akcji, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nie została ani nie zostanie zarejestrowana na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani na podstawie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA. Z zastrzeżeniem określonych wyjątków Akcje, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA ani do, ani na rachunek, ani na rzecz żadnego obywatela ani osoby przebywającej na stałe w Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA. W Stanach Zjednoczonych ani na terenie żadnej innej jurysdykcji niż Polska nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna sprzedaży Akcji. Wszelkie Akcje sprzedawane w Stanach Zjednoczonych zostaną sprzedane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym (zgodnie z definicją tego terminu w Regule 144A (Rule 144A) Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych) w oparciu o treść Reguły 144A.

Niniejszy komunikat jest adresowany i kierowany wyłącznie do osób w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Wielkiej Brytanii, będących "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego ("Inwestorzy Kwalifikowani"). Ponadto w Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat jest rozpowszechniany wyłącznie wśród i jest kierowany wyłącznie do Inwestorów Kwalifikowanych będących (i) osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe w kwestiach dotyczących inwestycji w rozumieniu art. 19(5) Zarządzenia z 2005 roku o promocji usług finansowych wydanego na podstawie Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku ("Zarządzenie") lub (ii) spółkami o wysokiej wartości aktywów netto, niezarejestrowanymi stowarzyszeniami lub spółkami osobowymi lub funduszami o wysokiej wartości aktywów netto w rozumieniu art. 49(2) Zarządzenia oraz (iii) innymi osobami, którym komunikat może w inny sposób zostać przekazany zgodnie z prawem (wszystkie te osoby będą dalej zwane łącznie "osobami uprawnionymi"). Do dokonywania inwestycji lub prowadzenia działalności inwestycyjnej, której dotyczy niniejszy komunikat, uprawnione są wyłącznie takie osoby i inwestycje lub czynności inwestycyjne mogą być dokonywane wyłącznie z takimi osobami. Na informacjach zawartych w niniejszym komunikacie nie powinny polegać ani wykorzystywać ich do podejmowania jakichkolwiek czynności osoby: (i) w Wielkiej Brytanii niebędące osobami uprawnionymi oraz (ii) w jakimkolwiek państwie należącym do EOG niebędące Inwestorami Kwalifikowanymi.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty ani zaproszenia do sprzedaży, emisji lub zapisu na jakiekolwiek Akcje w jakiejkolwiek jurysdykcji ani jego celem nie jest udzielenie porady prawnej, podatkowej lub finansowej. Żadna z informacji zawartych w niniejszym komunikacie nie będzie stanowić podstawy działalności inwestycyjnej, na żadnej z informacji zawartych w niniejszym komunikacie nie należy polegać w związku z działalnością inwestycyjną jak również żadna z informacji zawartych w niniejszym nie komunikacie nie będzie stanowić zachęty do podjęcia działalności inwestycyjnej. Zapisy na Akcje lub ich nabycie w ramach proponowanej Oferty powinny zostać przeprowadzone wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie oraz Komunikacie o Cenie, opublikowanych przez Spółkę w związku z Ofertą. Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec zmianie.

Pozyskanie inwestycji, do których odnosi się niniejsze ogłoszenie może narazić inwestora na poważne ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków. Osoby rozważające dokonanie takich inwestycji powinny skonsultować się z autoryzowanymi specjalistami z zakresu doradztwa przy tego rodzaju inwestycjach. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi rekomendacji dotyczącej Oferty. nastąpić spadek lub wzrost wartości akcji. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć opinii zawodowego doradcy w kwestii przydatności Oferty do potrzeb konkretnej osoby zainteresowanej dokonaniem inwestycji.

Niniejsze ogłoszenie może zawierać oświadczenia będące "oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość" lub które mogą zostać uznane za "oświadczenia wybiegające w przyszłość". Oświadczenia wybiegające w przyszłość można rozpoznać dzięki temu, że oznaczone są poprzez użycie wyrażeń takich, jak "sądzić", "szacować", "planować", "celować", "prognozować", "oczekiwać", "przewidywać", "spodziewać się", "zamierzać", "może", "będzie/będą", "powinien/powinni/powinny" lub, w każdym przypadku, ich form przeczących lub innych odmian lub porównywalnych wyrażeń lub poprzez omówienie strategii, planów, celów, perspektyw, przyszłych zdarzeń lub zamiarów. Oświadczenia wybiegające w przyszłość obejmują wszystkie zagadnienia, które nie stanowią faktów historycznych i obejmują przewidywania. Oświadczenia wybiegające w przyszłość mogą się różnić i często różnią się od rzeczywistych wyników i zdarzeń. Wszelkie oświadczenia wybiegające w przyszłość odzwierciedlają obecne stanowisko Spółki w odniesieniu do przyszłych zdarzeń i są obarczone ryzykami dotyczącymi przyszłych zdarzeń oraz innymi ryzykami, niepewnościami i założeniami dotyczącymi działalności Spółki, wyników jej działalności operacyjnej, jej sytuacji finansowej, płynności, perspektyw, rozwoju i strategii. Oświadczenia wybiegające w przyszłość są aktualne jedynie na dzień niniejszego ogłoszenia i nie należy na nich polegać i traktować ich jako wskazań dotyczących przyszłych wyników Spółki.

Każda z następujących spółek: Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG, Pekao Investment Banking S.A. oraz Raiffeisen Centrobank AG (łącznie "Menedżerowie"), Lazard i Spółka oraz ich odpowiednie podmioty powiązane wyraźnie zrzekają się wszelkich obowiązków lub zobowiązań w zakresie aktualizacji, analizy lub zmiany jakiegokolwiek oświadczenia wybiegającego w przyszłość zawartego w niniejszym ogłoszeniu, niezależnie od tego, czy nastąpiłoby to w wyniku pozyskania nowych informacji, przyszłego rozwoju sytuacji, czy w inny sposób.

Menedżerowie i Lazard działają w związku z Ofertą wyłącznie na rzecz Spółki i Akcjonariuszy Sprzedających, nie zaś jakiejkolwiek innej osoby. Nie będą oni uznawać żadnych innych osób za swoich odpowiednich klientów w odniesieniu do Oferty i nie będą ponosić odpowiedzialności względem żadnej osoby innej niż Spółka i Akcjonariusze Sprzedający za zapewnienie środków ochrony przyznawanych ich odpowiednim klientom, ani za świadczenie usług doradztwa w odniesieniu do Oferty, treści niniejszego ogłoszenia, ani jakiejkolwiek transakcji, porozumienia lub innej sprawy, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

W związku z Ofertą dotyczącą Akcji, każdy z Menedżerów oraz dowolny z ich podmiotów powiązanych jest uprawniony do objęcia części Akcji będących przedmiotem Oferty jako główną pozycję i w związku z tym może zatrzymywać, nabywać, sprzedawać lub oferować do sprzedaży na własny rachunek takie Akcje i inne papiery wartościowe Spółki lub powiązane inwestycje w związku z Ofertą lub w inny sposób. W związku z tym odniesienia do Akcji emitowanych, oferowanych, obejmowanych, nabywanych, plasowanych lub w inny sposób będących w obrocie zawarte w Prospekcie powinny być rozumiane jako obejmujące jakąkolwiek emisję lub ofertę na rzecz, lub objęcie, nabycie, plasowanie Akcji lub obrót Akcjami przez każdego z Menedżerów i każdy z ich podmiotów powiązanych działających w takim charakterze. Ponadto niektórzy Menedżerowie lub ich podmioty powiązane mogą zawierać porozumienia dotyczące finansowania (w tym transakcje typu swap lub kontrakty różnicowe) z inwestorami, w związku z czym tacy Menedżerowie lub ich podmioty powiązane mogą w danym czasie nabywać, posiadać lub zbywać Akcje. Żaden z Menedżerów ani żaden z ich odpowiednich podmiotów powiązanych nie zamierza ujawniać zakresu żadnej takiej inwestycji ani transakcji, z wyjątkiem przypadków, gdy będzie do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa lub jeśli wynika to z nałożonych na niego obowiązków regulacyjnych.

W związku z Ofertą, Morgan Stanley & Co. International plc, jako menedżer stabilizujący („Menedżer Stabilizujący”) (lub jego przedstawiciele) działający w swoim własnym imieniu oraz Menedżerów może, w zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa lub regulacji oraz zgodnie z nimi (w szczególności na mocy Rozporządzania Komisji (UE) 596/2014 oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 1052/2016), dokonać dodatkowego przydziału akcji lub dokonywać transakcji na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym w celu utrzymania ceny rynkowej Akcji na poziomie wyższym niż poziom, który w innym przypadku mógłby przeważać na wolnym rynku. Jeśli tego typu transakcje stabilizujące będą miały miejsce, będą one realizowane na GPW. Tego typu transakcje mogą rozpoczynać się w dniu rozpoczęcia obrotu Akcjami na GPW lub w późniejszym terminie i zakończą się nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od rozpoczęcia obrotu. Nie udziela się żadnego zapewnienia, że takie transakcje zostaną zrealizowane, a jeżeli się rozpoczną, mogą zostać przerwane w dowolnym czasie. Menedżer stabilizujący nie będzie miał obowiązku zawierania takich transakcji. Wszystkie tego typu działania stabilizacyjne będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Dla celów umożliwienia Menedżerowi Stabilizującemu zajmowania pozycji krótkich wynikających z jakichkolwiek takich dodatkowych przydziałów akcji lub sprzedaży Akcji zrealizowanej przez niego w okresie stabilizacji, Menedżerowi Stabilizującemu zostanie przydzielona opcja dodatkowego przydziału ("Opcja Dodatkowego Przydziału"), w ramach której może on nabyć lub pozyskać nabywców na Akcje reprezentujące maksymalnie 15% łącznej liczby Akcji Sprzedawanych po Cenie Ofertowej ("Akcje Dodatkowego Przydziału"). Opcja Dodatkowego Przydziału może zostać wykonana w całości albo w części po zawiadomieniu przez Menedżera Stabilizującego dokonanym w jakimkolwiek czasie w terminie 30 dni kalendarzowych (włącznie) od rozpoczęcia obrotu akcjami na GPW. Jakiekolwiek Akcje Dodatkowego Przydziału udostępnione na podstawie Opcji Dodatkowego Przedziału będą udostępnione na tych samych zasadach i warunkach co Akcje oferowane w ramach Oferty, będą miały jednakowy status (pari passu) pod wszelkimi względami jak wszystkie inne Akcje (w tym w odniesieniu do praw poboru) oraz będą tworzyły tę samą klasę co wszystkie inne Akcje dla wszystkich celów, w tym w odniesieniu do głosowania, wszystkich dywidend oraz wypłat następnie zadeklarowanych, dokonanych lub opłaconych z kapitału zakładowego Spółki.

Menedżerowie, Lazard, ani żaden z ich odpowiednich podmiotów powiązanych, jak również żaden z odpowiednich dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników doradców ani przedstawicieli Menedżerów, Lazard, ani ich odpowiednich podmiotów powiązanych nie ponoszą odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju, jak również nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych bądź dorozumianych, w odniesieniu do prawdziwości, poprawności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu (ani w odniesieniu do tego czy jakiekolwiek informacje zostały w niniejszym ogłoszeniu pominięte), ani w odniesieniu do jakichkolwiek innych informacji dotyczących Spółki, jej spółek zależnych lub podmiotów powiązanych lub Akcjonariuszy Sprzedających, niezależnie od tego, czy zostały one przekazane w formie pisemnej, ustnej, wizualnej, czy elektronicznej, za pośrednictwem transmisji lub udostępniane w jakikolwiek sposób, ani też w odniesieniu do jakichkolwiek strat poniesionych w jakikolwiek sposób w wyniku korzystania z niniejszego ogłoszenia lub jego treści, lub polegania na niniejszym ogłoszeniu lub jego treści, lub w inny sposób w związku z nim.

Dla wygody czytelnika, w niniejszym ogłoszeniu przedstawiono przeliczenie określonych kwot wyrażonych w złotych na dolary amerykańskie. Średni kurs wymiany dolara amerykańskiego dla celów uproszczonego przeliczenia wynosi 3,7585 PLN za 1,00 USD, co odpowiada kursowi wymiany dolara amerykańskiego Narodowego Banku Polskiego na dzień 18 września 2020 r., tj. ostatni możliwy dzień przed publikacją Prospektu. Przeliczenia te nie powinny być uznawane za gwarancję, że kwoty wyrażone w złotych faktycznie odpowiadają kwotom wyrażonym w dolarach amerykańskich lub mogą bądź mogły zostać przeliczone na dolary amerykańskie według wskazanego kursu wymiany lub według jakiegokolwiek innego kursu wymiany.

Określone dane zawarte w niniejszym ogłoszeniu, w tym dane finansowe, statystyczne i informacje dotyczące działalności operacyjnej zostały podane w zaokrągleniu. W związku z tym całkowite wielkości danych przedstawione w niniejszym ogłoszeniu mogą nieznacznie różnić się od faktycznych całkowitych wielkości arytmetycznych takich danych. Wielkości procentowe przedstawione w tabelach mogą być zaokrąglone, w związku z czym ich suma może nie wynosić 100%.

Dla uniknięcia wątpliwości zawartość strony internetowej Spółki nie zostaje włączona do niniejszego ogłoszenia i nie stanowi jego części.

Informacje dla Dystrybutorów

Wyłącznie dla celów wymogów w zakresie zarządzania produktami zawartych w: (a) Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych, z późn. zm. ("MiFID II"); (b) art. 9 i 10 Dyrektywy Delegowanej Komisji (UE) 2017/593 uzupełniającej MiFID II; oraz (c) lokalnych środkach wykonawczych (łącznie "Wymogi w zakresie Zarządzania Produktami zgodnie z MiFID II"), oraz zrzekając się wszelkiej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialności z tytułu naruszenia zobowiązań umownych, jak również odpowiedzialności innego rodzaju, jaką jakikolwiek "producent" (dla celów Wymogów w zakresie Zarządzania Produktami zgodnie z MiFID II) może w dowolnym przypadku ponosić w odniesieniu do powyższego, Akcje zostały poddane procesowi zatwierdzania produktów, w wyniku którego ustalono, że takie Akcje są: (i) zgodne z końcowym rynkiem docelowym inwestorów detalicznych i inwestorów, którzy spełniają kryteria klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów, zgodnie z definicją każdego z tych terminów zawartą w MiFID II; oraz (ii) kwalifikują się do dystrybucji za pośrednictwem wszystkich sieci dystrybucji, jakie są dozwolone na podstawie MiFID II ("Ocena Rynku Docelowego"). Niezależnie od Oceny Rynku Docelowego dystrybutorzy powinni zwrócić uwagę na to, że: cena Akcji może spaść i inwestorzy mogą stracić całość lub część swojej inwestycji; Akcje nie zapewniają żadnego zysku gwarantowanego ani żadnej ochrony kapitału; oraz inwestycja w Akcje jest odpowiednia wyłącznie dla tych inwestorów, którzy nie potrzebują zysku gwarantowanego ani ochrony kapitału, którzy (samodzielnie albo z pomocą odpowiedniego doradcy finansowego bądź innego doradcy) są w stanie ocenić zalety oraz ryzyka takiej inwestycji, oraz którzy posiadają wystarczające zasoby, aby być w stanie ponieść wszelkie straty, które mogą wyniknąć z takiej inwestycji. Ocena Rynku Docelowego następuje bez uszczerbku dla wymogów związanych z jakimikolwiek ograniczeniami umownymi, prawnymi lub regulacyjnymi dotyczącymi sprzedaży mającymi zastosowanie do Oferty. Ponadto należy zwrócić uwagę, że niezależnie od Oceny Rynku Docelowego Menedżerowie będą jedynie pozyskiwać inwestorów, którzy spełniają kryteria klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów.

Dla uniknięcia wątpliwości, Ocena Rynku Docelowego nie stanowi: (a) oceny adekwatności ani stosowności dla celów MiFID II; ani (b) rekomendacji dla jakiegokolwiek inwestora lub grupy inwestorów dotyczącej inwestycji w Akcje, nabycia Akcji lub podjęcia innej czynności dowolnego rodzaju w odniesieniu do Akcji.

Każdy dystrybutor ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie swojej własnej oceny rynku docelowego w odniesieniu do Akcji oraz ustalenie odpowiednich sieci dystrybucji.


1Źródło: OC&C

2 Źródło: SimilarWeb