News

Regulatory News / Latest Report

Allegro rozpoczyna program skupu akcji własnych w celu zrealizowania nagród z pracowniczego programu motywacyjnego

February 21, 2023 0:00 CET

Raport bieżący nr 2/2023

Podstawa prawna: Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. (Rozporządzenie Delegowany”), luksemburska ustawa o spółkach z dnia 10 sierpnia 1915 r. z późniejszymi zmianami (“luksemburskie prawo spółek”) oraz prawo luksemburskie z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wymogów przejrzystości w odniesieniu do informacji o emitentach, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Tytuł: Allegro rozpoczyna program skupu akcji własnych w celu zrealizowania nagród z pracowniczego programu motywacyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. Rada Dyrektorów Allegro.eu (odpowiednio „Rada” i „Spółka”) informuje, że wybranym przez Spółkę rozwiązaniem ułatwiającym wydanie akcji pracownikom Spółki i jej spółek zależnych zgodnie z jej pracowniczym planem motywacyjnym będzie realizacja programu skupu akcji własnych („Program”).

Spółka niniejszym przedstawia szczegóły Programu:

  1. cel skupu akcji własnych: zrealizowanie nagród przyznanych w ramach pracowniczego planu motywacyjnego Allegro;
  2. maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie akcji: 25 375 000 zł
  3. maksymalna cena zakupu za jedną akcję: 35 zł
  4. maksymalna liczba nabywanych akcji: 725 000;
  5. czas trwania Programu: w okresie od 22 lutego 2023 r. do 31 marca 2023 r.
  6. Program będzie prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, które niezależnie od Spółki będzie podejmować decyzje dotyczące terminów nabycia akcji Spółki.

Do Programu mają zastosowanie następujące ograniczenia w zakresie obrotu:

  1. Akcje będą nabywane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, bez ich umorzenia, w celu ich wydania pracownikom Spółki i jej spółek zależnych. Zgodnie z artykułem 430-15 (3) luksemburskiego prawa spółek Spółka musi dokonać dystrybucji akcji w tym celu w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty ich nabycia. Zlecenia nie będą składane w fazie aukcji, a zlecenia złożone przed rozpoczęciem fazy aukcji nie będą modyfikowane w tej fazie.
  2. Spółka, w celu ułatwienia realizacji pracowniczego planu motywacyjnego, będzie nabywać akcje po cenie wyższej niż (i) cena ostatniej niezależnej transakcji oraz (ii) najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia na rynku regulowanym GPW.
  3. Spółka nie nabywa w żadnym dniu sesyjnym więcej niż 25 % średniego dziennego wolumenu akcji na rynku regulowanym GPW zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Delegowanego.

Spółka zapewni odpowiednie podanie do publicznej wiadomości informacji o transakcjach dotyczących Programu nie później niż do końca siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu zawarcia takich transakcji, a także udostępni podsumowanie realizacji Programu.

 

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830