News

Regulatory News / Latest Report

Allegro sp. z o.o. and InPost sp. z o.o. signed an annex to the Framework Agreement

January 20, 2024 10:05 CET

Raport bieżący nr 2/2024

Tytuł: Allegro sp. z o.o. oraz InPost Sp. z o.o. podpisały aneks do Umowy Ramowej

Podstawa prawna: Art. 17 Rozporządzenia MAR

Rada Dyrektorów Allegro.eu ("Spółka") informuje, że Allegro sp. o.o., spółka pośrednio zależna od Spółki, oraz InPost sp. z o.o. ("InPost") podpisały aneks do Umowy Ramowej z dnia 12 września 2020 r. ("Aneks").

Aneks modyfikuje Umowę Ramową w zakresie indeksacji cen za wolumeny przesyłek dostarczane przez InPost w okresie od listopada 2023 r. do grudnia 2024 r. Zmiany te polegają na:

  • Indeksacja cen w wysokości 12,8%, zgodnie z pierwotną klauzulą indeksacyjną, będzie dotyczyć wyłącznie wolumenów dostarczonych w listopadzie i grudniu 2023 roku;
  • Wysokość indeksacji cen dla wolumenów dostarczonych w okresie styczeń-grudzień 2024 r. będzie uzależniona od faktycznego wzrostu rok do roku wolumenów dostarczonych dla Allegro przez InPost w tym okresie. Poziom indeksacji cen będzie malał od 12,8% do 6% przy wzroście wolumenów zgodnie z uzgodnionymi progami ich zmian pomiędzy tymi limitami.

Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia przez InPost Aneksu (w zakresie wskazanych zmian) z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, natomiast Allegro będzie uprawnione do rabatów do momentu rozwiązania umowy, przy czym ich poziom będzie ostatecznie zależał od wzrostu wolumenów w całym roku 2024 zgodnie z wyżej wymienionymi progami.

Ponadto klauzule dotyczące indeksacji cen na kolejne lata pozostają niezmienione, z tym wyjątkiem, że podwyżki wynikające z dotychczasowej umowy zostaną przesunięte na lata kalendarzowe, tak aby kolejna podwyżka obowiązywała od stycznia 2025 r. do grudnia 2025 r. (w odróżnieniu od listopada 2024 r. do października 2025 r. zgodnie z pierwotną umową) w celu zapewnienia większej przejrzystości i przewidywalności.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830