News

Regulatory News / Latest Report

Daty publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2024

January 9, 2024 19:09 CET

Raport bieżący nr 1/2024

Podstawa prawna: Art. 3 i 4 luksemburskiej ustawy o obowiązku przejrzystości z 11 stycznia 2008 r. (z późn. zm.) oraz art. 17 MAR

Tytuł: Daty publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2024

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) ogłasza daty publikacji raportów okresowych w roku 2024:

(1) Raport roczny za rok 2023:
-   Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r. - 14 marca 2024 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie),
-   Skonsolidowany raport roczny za okresy 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2023 r. - 14 marca 2024 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

(2) Skonsolidowany raport półroczny za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2024 r. - 19 września 2024 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

(3) Spółka przypomina, że zgodnie z wymogami prawnymi i praktykami spółek luksemburskich nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych obejmujących śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2024 roku oraz za okresy 3 i 9 miesięcy zakończone 30 września 2024 roku.

W odniesieniu do pierwszego i trzeciego kwartału kalendarzowego Spółka zamiast tego opublikuje wybrane historyczne skonsolidowane informacje finansowe (w formie raportu bieżącego) oraz aktualizację biznesową (w formie prezentacji i uzupełniającej informacji prasowej). Dokumenty te będą publicznie dostępne na stronie relacji inwestorskich Grupy pod adresem allegro.eu/investors i opublikowane w następujący sposób:
-     dokumenty zawierające dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2024 roku – przed rozpoczęciem sesji giełdowej w dniu 23 maja 2024 roku;
-     dokumenty zawierające dane za okresy 3 i 9 miesięcy zakończone 30 września 2024 roku - przed rozpoczęciem sesji giełdowej w dniu 14 listopada 2024 roku.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z praktyką z lat ubiegłych nie będzie publikować osobnych skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 roku i II kwartał 2024 roku.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby:
rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga,
R.C.S. Luksemburg: B214830