News

Regulatory News / Latest Report

Informacje udzielone akcjonariuszowi przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Czerwiec 14, 2022
Supporting Materials:

Raport bieżący nr 26/2022

Podstawa prawna: Luksemburska ustawa z dnia 24 maja 2011 r. o wykonywaniu praw akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółek notowanych na giełdzie oraz dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy na giełdzie spółki, z późniejszymi zmianami („Ustawa o prawach akcjonariuszy”).

Tytuł: Informacje udzielone akcjonariuszowi przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) przedstawia odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy zgodnie z art. 7(1) Ustawy o prawach akcjonariuszy przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 22 czerwca 2022 r.

Pytania akcjonariuszy i odpowiedzi Spółki zostały załączone do niniejszego raportu.

Ponadto pytania i odpowiedzi zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki www.allegro.eu w zakładce “Dla inwestorów”.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.