News

Regulatory News / Latest Report

Informacje udzielone akcjonariuszowi przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 12 maja 2023 r

Maj 8, 2023
Supporting Materials:

raport bieżący nr 11/2023

Podstawa prawna: Luksemburska ustawa z dnia 24 maja 2011 r. o wykonywaniu praw akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółek notowanych na giełdzie oraz dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy na giełdzie spółki, z późniejszymi zmianami („Ustawa o prawach akcjonariuszy”). 

Tytuł: Informacje udzielone akcjonariuszowi przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 12 maja 2023 r. 

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) przedstawia odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy zgodnie z art. 7(1) Ustawy o prawach akcjonariuszy przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 12 maja 2023 r. 

Pytania akcjonariuszy i odpowiedzi Spółki zostały załączone do niniejszego raportu. 

Ponadto pytania i odpowiedzi zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki www.allegro.eu w zakładce “Dla inwestorów”. 

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.