News

Regulatory News / Latest Report

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Allegro.eu

Maj 13, 2022

Raport bieżący nr 21/2022

Podstawa prawna: Luksemburska ustawa z dnia 24 maja 2011 r. o wykonywaniu praw akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółek notowanych na giełdzie oraz dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy na giełdzie spółki, z późniejszymi zmianami; luksemburska ustawa z dnia 23 września 2020 r., wprowadzająca środki dotyczące odbywania zgromadzeń w spółkach i innych osobach prawnych, z późniejszymi zmianami („Ustawa z dnia 23 września 2020 r.”).

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Allegro.eu

Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”) informuje akcjonariuszy, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (“Zgromadzenie”) odbędzie się w siedzibie Spółki przy rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 13:00 CET.

W związku z warunkami pandemii Covid-19 oraz zgodnie z Luksemburską Ustawą z dnia 23 września 2020 roku Rada Dyrektorów Spółki postanowiła, że Zgromadzenie odbędzie się bez fizycznej obecności uczestników, w celu zapewnienia zarówno bezpieczeństwa uczestników Zgromadzenia, jak i ciągłości działania Spółki w czasie pandemii. Akcjonariusze zaproszeni są do udziału w Zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw wyłącznie przez głosowanie na piśmie albo przez ustanowienie pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę.

Dokumenty i informacje dotyczące Zgromadzenia załączono do niniejszego raportu bieżącego oraz udostępniono na stronie internetowej Spółki www.allegro.eu w zakładce “Dla inwestorów”. Akcjonariusze mogą bezpłatnie otrzymać kopię tych dokumentów pocztą elektroniczną, wysyłając żądanie na adres agm@allegro.eu.