News

Regulatory News / Latest Report

Refinansowanie istniejącego Dodatkowego Kredytu w kwocie 1 mld zł

Październik 26, 2022

Raport bieżący nr 35/2022

Podstawa prawna: artykuł 17 MAR - informacja poufna

Tytuł: Refinansowanie istniejącego Dodatkowego Kredytu w kwocie 1 mld zł

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 20/2021 z 9 grudnia 2021 oraz nr 24/2022 z 31 maja 2022 r., dotyczących ustanowienia finansowania kredytu pomostowego w kwocie 1 mld PLN (“Dodatkowy Kredyt”) pomiędzy Allegro Treasury S.à r.l. i Santander Bank Polska S.A. w celu ułatwienia finansowania nabycia 100% akcji w spółkach Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o, Rada Dyrektorów Allegro.eu aktualizuje powyższą informację, infomując o podpisaniu w dniu 26 października 2022 roku aneksu do Nadrzędnej Umowy Kredytowej z 14 października 2020 r. (“Nadrzędna Umowa Kredytowa”), na podstawie którego Dodatkowy Kredyt w kwocie 1 000 000 000 zł zostanie zrefinansowany nowym dodatkowym kredytem (“Nowy Dodatkowy Kredyt”). Uruchomienie Nowego Dodatkowego Kredytu jest przewidziane około 9 listopada 2022 r., lecz nie później niż 30 dni od daty jego podpisania.

Datą wymagalności Nowego Dodatkowego Kredytu jest dzień 14 października 2025 r., spójny z Umową Pożyczki Terminowej B w kwocie 5 500 000 000 zł na podstawie Nadrzędnej Umowy Kredytowej. Harmonogram Nowego Dodatkowego Kredytu nie przewiduje spłat kapitału przed ostatecznym terminem wymagalności 14 października 2025 r. Kredyt będzie równorzędny z innymi kredytami udostępnionymi na podstawie Nadrzędnej Umowy Kredytowej (patrz: raport bieżący nr 10/2020 z dnia 14 października 2020 r. ). Inne warunki, w tym zastosowane Marże, Gwarancji oraz ustanowione Zabezpieczenia Kredytu, określone w Nadrzędnej Umowie Kredytowej, mają zastosowanie do Nowego Dodatkowego Kredytu. Nie istnieją żadne dodatkowe kowenanty finansowe dotyczące Nowego Dodatkowego Kredytu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.