News

Regulatory News / Latest Report

Ujawnienie dotyczące ogólnej liczby głosów w Allegro.eu

Kwiecień 25, 2022
Supporting Materials:

Raport bieżący nr 19/2022

Tytuł: Ujawnienie dotyczące ogólnej liczby głosów w Allegro.eu

Podstawa prawna: Artykuł 14 luksemburskiej ustawy o wymogach przejrzystości w odniesieniu do informacji o emitentach, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (“Luksemburska ustawa o przejrzystości”)

Rada dyrektorów Allegro.eu ("Spółka") informuje, że w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 336 490,39 PLN w związku z nabyciem udziałów w Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r., Spółka podaje do publicznej wiadomości informację o ogólnej liczbie głosów w Spółce, w formie Aneksu B („Dokument”) z dnia 25 kwietnia 2022 r., zgodnie z art. 14 luksemburskiej ustawy o przejrzystości.

Łączna liczba akcji oraz ogólna liczba głosów w Spółce wynosi obecnie 1 056 904 853.

Dokument został załączony do niniejszego raportu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L–1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.