WZA 2022

WZA 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Allegro.eu

Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”), luksemburskiej spółki akcyjnej (société anonyme), zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze Handlu i Przedsiębiorstw (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B214830, której akcje zwykłe są notowane i znajdują się w obrocie na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje akcjonariuszy, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (“Zgromadzenie”) odbędzie się w siedzibie Spółki przy rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 13:00 CET.

W związku z warunkami pandemii Covid-19 oraz zgodnie z Luksemburską Ustawą z dnia 23 września 2020 roku Rada Dyrektorów Spółki postanowiła, że Zgromadzenie odbędzie się bez fizycznej obecności uczestników, w celu zapewnienia zarówno bezpieczeństwa uczestników Zgromadzenia, jak i ciągłości działania Spółki w czasie pandemii. Akcjonariusze zaproszeni są do udziału w Zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw wyłącznie przez głosowanie na piśmie albo przez ustanowienie pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę.

Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki www.allegro.eu w zakładce “Dla inwestorów”. Akcjonariusze mogą bezpłatnie otrzymać kopię tych dokumentów pocztą elektroniczną, wysyłając żądanie na adres agm@allegro.eu.